Go to Brand

Go to brand - Działanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowychCelem działania jest wsparcie finansowe polskich przedsiębiorstw zmierzających do wzrostu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, wzmocnienia powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Zamierzeniem działania jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Ogólne założenia

 • Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007 - 2013: działania 6.1 PO IG ( Paszport do eksportu) i poddziałania 6.5.2 PO IG
 • Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP
 • Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu
 • Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze
 • Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych)
 • Budżet Poddziałania: 100 000 000 euro

Branże, które w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znalazły się:

Sprzęt medyczny
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
a. 32.50.Z- Produkcja urządzeń , instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne
b. 26.51.Z- Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
c. 26.60.Z- Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
d. 20.59.Z- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Maszyny i urządzenia
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
I. 06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej
II. 06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego
III. 07.10.Z - Górnictwo rud żelaza
IV. 07.21.Z - Górnictwo rud uranu i toru
V. 07.29.Z - Górnictwo pozostałych rud metali nie żelaznych
VI. 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
VII. 08.12.Z - Wydobywanie ż wiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
VIII. 08.91.Z - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
IX. 08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
X. 09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
XI. 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
XII. 22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
XIII. 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
XIV. 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
XV. 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
XVI. 25.94 Z - Produkcja złączy i śrub
XVII. 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
XVIII. 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
XIX. 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
XX. 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
XXI. 27.31.Z - Produkcja kabli światłowodowych
XXII. 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
XXIII. 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
XXIV. 28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
XXV. 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
XXVI. 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
XXVII. 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów
XXVIII. 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
XXIX. 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
XXX. 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
XXXI. 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
XXXII. 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
XXXIII. 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
XXXIV. 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
XXXV. 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
XXXVI. 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu
XXXVII. 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
XXXVIII. 28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii
XXXIX. 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
XL. 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
XLI. 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
XLII. 28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
XLIII. 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
XLIV. 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
XLV. 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
XLVI. 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
XLVII. 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
XLVIII. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
XLIX. 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
L. 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
LI. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
LII. 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
Kosmetyki
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
IT / ICT
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
a. 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
b. 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
c. 26.3 – produkcja sprzętu
d. 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
e. 26.8 – produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
f. 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
g. 62.0 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
h. 63.1 – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
Biotechnologia i farmaceutyka
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
a) 72.11 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
b) 72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
c) 20.59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
d) 21.20 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
e) 21.20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
f) 10.89 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (kategoria dla producentów suplementów diety)
g) 46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
h) 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Moda polska
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
Przemysł odzieżowy
14.11.Z - Produkcja odzieży skórzanej
14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z - Produkcja bielizny
14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.20.Z - Produkcja wyrobów futrzarskich
14.31.Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych
14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z – Produkcja obuwia
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Przemysł jubilerski
32.12.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Budowa i wykańczanie budowli
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
16.2 – Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – z wyłączeniem 16.24.Z.
17.11.Z. – Produkcja masy włóknistej;
17.24.Z. - Produkcja tapet;
20.1 – produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych – z wyłączeniem 20.11.Z i 20.15.Z.;
20.30.Z. – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających;
20.52.Z. – Produkcja klejów;
20.60.Z. – Produkcja włókien chemicznych;
22.19.Z. – Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
22.2. – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych ;
23. – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
24. – Produkcja metali – z wyłączeniem 24.43.Z., 24.46.Z.;
25.- Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – z wyłączeniem 25.40.Z., 25.71.Z.;
26. – Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – z wyłączeniem 26.2., 26.4., 26.52.Z., 26.6., 26.7., 26.8.;
27.– Produkcja urządzeń elektrycznych; 28.1. – Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.11.Z., 28.13.Z., 28.15.Z.;
28.2. – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – z wyłączeniem 28.23.Z.;
32.91.Z.- Produkcja mioteł, szczotek, pędzli;
36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
41. – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
42. – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
43. – Roboty budowlane specjalistyczne;
71.1. – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
Jachty i łodzie
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD
a. 30.12 – Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,
b. 13.92.Z – produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
c. 13.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych , gdzie indziej niesklasyfikowana,
d. 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów me talowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e. 33.15.Z – naprawa i konserwacja statków i łodzi
Meble
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD :
a. 31.0 - produkcja mebli
b. 74.1 - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Polskie specjalności żywnościowe
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD:

a. 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa:
-10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

b. 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzy w:
- 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,
- 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowani e owoców i warzyw.

c. 10.4 – Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:
- 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszcz ów płynnych,
- 10.42.Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych.
d. 10.5 - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
- 10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów.
e. 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż , skrobi i wyrobów skrobiowych:
- 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż .

f. 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych:
- 10.71.Z - Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 10.72.Z - Produkcja wyrobów ciastkarskich,
- 10.73.Z - Produkcja makaronów.

g. 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych:
- 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,
- 10.84.Z - Produkcja przypraw,
- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań ,
- 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej.

h. 11.0 - Produkcja napojów:
- 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
Sektor usług prozdrowotnych
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD:

- 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
- 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.9 Pozostałe zakwaterowanie
- 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
- 86.10.Z – Działalność szpitali,
- 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
- 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
- 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna
- 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
- 86.90.D Działalność paramedyczna
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Części samochodowe i lotnicze
MŚP , które prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności PKD :
2211 Z - Produkcja opon i dętek z gumy, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy ,
2219Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
2222Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ,
2223Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych , 2312 Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,
2319Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła włączając szkło techniczne ,
2391Z - Produkcja wyrobów ściernych ,
2434Z - Produkcja metali, produkcja drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów ,
2452Z - Odlewnictwo staliwa ,
2453Z - Odlewnictwo metali lekkich ,
2550Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale ,
2562Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych ,
2591Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana ,
2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn ,
2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
2651Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych ,
2670Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
2720Z - Produkcja baterii i akumulatorów ,
2733Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego ,
2740Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego ,
2790Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego ,
2812Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego ,
2813Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
2815Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych ,
2822Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków ,
2824Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
2825Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych ,
2829Z - Produkcja pojemników metalowych ,
2899Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
2910Z - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych ,
2920Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep ,
2930Z - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych ,
2931Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych ,
2932Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli ,
3030Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
3091Z - Produkcja motocykli,
3299Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych ,
3316Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych ,
4510Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ,
4520Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ,
4530Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ,
4531Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ,
4540Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
4675Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
4669Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
5223Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy ,
7112Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ,
7219Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ,
7410Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ,
2910E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ,
2910D - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep ,
7120B - Pozostałe badania i analizy techniczne .
1392Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych ,
1412Z - Produkcja odzieży roboczej ,
1920Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej ,
2016Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych ,
2030Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających ,
2041Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących ,
2042Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych ,
2053Z - Produkcja olejków eterycznych ,
2059Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Założenia finansowee

• Minimalna wartość projektu – brak
• Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN
• Wsparcie: do 50% (pomoc publiczna i pomoc na doradztwo) bądź do 85% (pomoc de minimis )
W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu MŚP:

Poziom dofinansowania

Pomoc de minimis

 • Mikroprzedsiębiorstwa85%
 • Mikroprzedsiębiorstwa z obszaru woj. mazowieckiego80%
 • Małe przedsiębiorstwa75%
 • Średnie przedsiębiorstwa60%

Pomoc publiczna

 • Mikroprzedsiębiorstwa50%
 • Małe przedsiębiorstwa50%
 • Średnie przedsiębiorstwa50%

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu


W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną maksymalnie do 50 %:
• koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie

W przypadku finansowania projektu pomocą de minimis

1) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:
a) diet,
b) noclegów,
c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
d) innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe

2) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:
a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1,
b) odprawy celnej i spedycji,
c) bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1.

3) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

4) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, tj. w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;

5) reklamy w mediach targowych;

6) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

7) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

8) informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty:
a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

9) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

10) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

11) koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

Harmonogram naborów na 2018:


• I konkurs
od 4 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r.

Zamierzasz aplikować o wsparcie na promocję zagraniczną? Nie czekaj! Napisz bądź zadzwoń !


Postaramy się określić możliwości pozyskania wsparcia oraz ustalimy szczegóły współpracy