Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacji MŚP 1.2 PO PW

Dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności eksportowej dla firm z Polski Wschodniej (Dotyczy przedsiębiorstw województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego)

Wsparcie skierowane na rzecz wzrostu internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej, Celem działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest kompleksowe, indywidualne, profilowane pod przedsiębiorstwo wsparcie doradcze na rzecz zwiększenia zagranicznej (poza UE) wymiany handlowej firm z sektora MŚP z obszaru Polski Wschodniej związane m. in. z doradztwem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizą rynku docelowego, mającą na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek zagraniczny, przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowanie oraz nawiązaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi, jak również organizację spotkań bezpośrednich (z możliwą obsługą asysty oraz tłumacza).

Istotnym aspektem działania jest wsparcie MŚP chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność eksportową poprzez doprowadzenie przedsiębiorstwa do etapu negocjacji handlowych, pomoc w ich przeprowadzeniu, jak również pomoc na późniejszym etapie związanym m.in. z usługami PR, marketingowymi, pomocą przy uzyskaniu certyfikatów, doradztwie prawnym i handlowym. Dofinansowanie w działaniu 1.2 w szczególności adresowane jest do MŚP inicjujących działalność związaną z eksportem na danym rynku. W celu maksymalizacji efektów działaniami doradczymi objęte zostaną również MŚP w procesie dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w ramach internacjonalizacji wspierane będą działania, które ogniskować będą się wokół udziału przedsiębiorców w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych. wynikające z ich indywidualnego zapotrzebowania.

Formy wsparcia w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji

Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją

Wdrożenie modelu biznesowego

Wsparcie ukierunkowane na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych, finansowanie udziału w misjach i targach gospodarczych, zakup oprogramowania, działań ujętych do wdrożenia w modelu biznesowym internacjonalizacji opracowanym

Założenia finansowe

DOFINANSOWANIE NA PRZYGOTOWANIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI.

Maksymalna kwota dofinansowania do 30tys PLN
30tys PLN
WDROŻENIE DZIAŁAŃ UJĘTYCH W MBI tj. wsparcie udziału w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, wyszukiwanie partnerów, doradztwo prawne, wsparcie marketingowe. oraz zakup oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych pod kątem internacjonalizacji
Maksymalne wsparcie do 520tys PLN
520tys PLN

Poziom dofinansowania

Na przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji

  • W ramach pomocy de minimis80%

Na wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji

  • W ramach pomocy de minimis80%
  • Pozostałe formy pomocy publicznej50%

Limity poziomu de minims i pomocy publicznej

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z pomocy de minimis ( wyczerpanie limitu ) musi skorzystać z pomocy publicznej – przy poziomie dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych. Pomoc publiczna nie podlega limitom kwotowym, jak w przypadku pomocy de minimis.

Limit terminowe

MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU - 18 MIESIĘCY

Szczegółowe zestawienie kosztów kwalifikowanych w ramach dzialania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP

OPRACOWANIE MODELU INTERNACJONALIZACJI


W ramach projektu firmy mogą skorzystać z usług doradczych w celu opracowania MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI( strategii rozwoju eksportu) obejmującego w szczególności:
• Strategię przedsiębiorstwa,
• Misję oraz wizję firmy
• Opis innych projektów strategicznych towarzyszących wdrażaniu projektu internacjonalizacji, metodologii przeprowadzenia analiz i badań prowadzących do opracowania założeń projektu doradczego dot. internacjonalizacji, dotychczasowych doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji
• Opis produktów (wyrobów lub usług) wnioskodawcy przeznaczonych do internacjonalizacji
• Potencjalne rynki docelowe
( Wskazane rynki docelowe oraz ich hierarchia, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, wraz z koncepcję wejścia na dany rynek oraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
• Wynik analiz w postaci rekomendacji z zakresu przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej. Wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych)
• Zestawienie ryzyk (zagrożenia i szanse) związanych z projektem internacjonalizacji
• Propozycja zmian w firmie wnioskodawcy w związku z internacjonalizacją oraz możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

WDROŻENIE MODELU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA


Wsparcie w ramach II etapu obejmuje wdrożenie rekomendacji ujętych w MBI ( składanym w I etapie ). Koszty podlegające dofinansowaniu obejmują:

1) Koszty usług doradczych w zakresie:

a. wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
b. przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
c. budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
d. przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych, mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych,
e. wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
f. uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
g. tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
h. uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
i. pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe , w tym w formie poręczeń i gwarancji, kredytów eksportowych , funduszy poręczeniowych i gwarancyjnych, funduszy dotacji, transakcji terminowych w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;

Limit na doradztwo

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych związanych z nabyciem usług doradczych,obejmujących:
- Opracowanie Modelu Biznesowego
- Wdrożenie Modelu ( pkt 1 )
stanowi co mniej 60% kosztów kwalifikowanych projektu.Tj. z całości projektu, przy założeniu aplikowania o maksymalną kwotę(550 tys PLN ) na usługi doradcze winno być przeznaczone do 330 tys PLN, z czego maksymalnie na opracowanie MBI do 30 tys.

2) Koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w szczególności:

a. projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,
b. zakup niezbędnego oprogramowania,
c. doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

Limit na oprogramowanie

Dofinansowanie na zakup oprogramowania nie może przekroczyć kwoty 110 tys PLN ( Maksymalnie do 20% wartości dofinansowania w ramach projektu )

3) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,obejmujące:

a. wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
b. zakup usług w zakresieorganizacji i obsługi technicznej stoiska,
c. zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
d. podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f. wpis do katalogu targowego,
g. opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych,
h. zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw,
i. zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
j. koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych.

Limit wydatków na udział w targach

Wydatki na udział w targach, misjach gospodarczych nie mogą przekroczyć 20% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Kryteria wyboru projektów

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
firm posiadających w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), które mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej - i posiadają potencjał do internacjonalizacji • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,
przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
efektywne kosztowo i generujące zyski w stosunku do środków projektu związanych z promocją na rynkach zagranicznych • przedsiębiorstw zapewniających finansowanie projektuprzedsiębiorstw których produkty bądź usługi są wytwarzane/ świadczone na terytorium Polski Wschodniej. Uznany za taki zostanie również produkt/usługa jeżeli jest świadczony w oparciu o wykorzystywany przez Wnioskodawcę patent, w którego opracowaniu brała udział uczelnia wyższa bądź instytut badawczy zlokalizowany na terenie Polski Wschodniej bądź został opracowany przez Wnioskodawcę na terytorium Polski Wschodniej.
W założeniach działania ocena projektów, ma trwać do 45 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej turze konkursu.

Wykluczenia

Wsparciu nie podlegają działania:

-których dofinansowanie nosiłoby znamiona niedozwolonej pomocy wywozowej, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.
-Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
-Do wsparcia nie kwalifikują się usługi, których świadczenie stanowi przedmiot działalności gospodarczej wspartego MŚP

Termin naboru 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚPW 2018 roku zaplanowano 2 nabory w ramach działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP

I Nabór Rozpoczęcie luty 2018 r.
Zakończenie marzec 2018 r.

II Nabór Rozpoczęcie lipiec 2018 r.
Zakończenie wrzesień 2018 r.

Do ogłoszenia najbliższego naboru zostało...


00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund