Model biznesowy internacjonalizacji


Model biznesowy internacjonalizacji


Model jest najogólniej mówiąc dokumentem precyzyjnie określającym strategię rozwoju działalności eksportowej. Model biznesowy internacjonalizacji jest wynikiem kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod odbiorcę doradztwa na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej sektora MŚP. Zakresie opracowanej strategii wejścia na rynki zagraniczne, obejmuje dokładną analizą produktów firmy oraz rynków docelowych o największym potencjale, mając na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek zagraniczny.

Zgodnie z wytycznymi PARP opracowywane modele biznesowe internacjonalizacji, powstają w oparciu o koncepcję business model canvas Alexandra Osterwaldera, i zawierają następujące składowe:

Metryczka

Metryczka zawiera:
- podstawowe dane przedsiębiorcy,
- numer umowy o dofinansowanie,
- nazwę wykonawcy usług doradczych,
- dane autora(-ów) dokumentu,
- datę sporządzenia dokumentu,

Analiza przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji

Analiza możliwości i potencjału przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności

Określenie celów przedsiębiorstwa

Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji

Rynki docelowe wraz z potencjalnymi kontrahentami

Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych

Koncepcja internacjonalizacji

Koncepcja wejścia na wybrane rynki zagraniczne wraz z projekcją możliwości sprzedaży.

Inicjatywy wspierające rozwój eksportu

Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji (w szczególności propozycje kluczowych inwestycji w narzędzia ICT i bądź urządzenia produkcyjne);

Wybór narzędzi i metod marketingu eksportowego

Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych)

Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa

Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

Źródła finansowania działalności eksportowej

Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej

Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym

Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe

Syntetyczna analiza modelu biznesowego

Syntetyczne, całościowe przedstawienie proponowanego modelu biznesowego , obejmujące co najmniej takie zagadnienia jak:
1. kluczowi partnerzy,
2. kluczowe działania,
3. kluczowe zasoby,
4. oferowane wartości,
5. relacje z klientami,
6. kanały dystrybucji,
7. segmenty klientów,
8. struktura kosztów,
9. struktura (źródła) przychodów;

Kalkulacja opłacalności wdrożenia

Kalkulacja opłacalności wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji, zawierająca projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym.

Określenie celów szczegółowych

Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania modelu biznesowego, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.