Plan rozwoju eksportu

Plan rozwoju eksportuPlan rozwoju eksportu stanowi kompleksową i indywidualną strategię eksportową, określającą cele oraz formy promocji usług, produktów przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych.

Plan Rozwoju Eksportu jest dokumentem, którego opracowanie jest jednym z warunków uczestnictwa w regionalnych programach operacyjnych dofinansowujących działalność eksportową przedsiębiorstw. Stanowi on obligatoryjny załączniki do wniosku i powinien zostać wykonany w ramach usługi doradczej świadczonej przez zewnętrznego usługodawcę, co oznacza, że przedsiębiorstwo, które chce skorzystać ze wsparcia w postaci dotacji na internacjonalizację, nie może go przygotować samodzielnie.
Plan Rozwoju Eksportu z punktu widzenia jednostek opiniujących i przyznających dofinansowanie w ramach RPO to z jednej strony raport o stanie podmiotu-wnioskodawcy, który ma charakter analityczno-informacyjny, z drugiej zaś swoisty plan biznesowy wskazujący precyzyjną ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa. Plan Rozwoju Eksportu uwzględnia szeroki kontekst gospodarczy, dotyczący m.in. konkurencyjności, potencjału czy perspektyw rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Opisuje on specyfikę wybranych i rekomendowanych rynków eksportowych, zwyczaje klientów, konkurencję oraz wskazuje najbardziej optymalne formy wejścia firmy na dany rynek, przy uwzględnieniu indywidualnych warunków i specyfiki branży.

PRE obejmuje on swym zakresem następujące aspekty
  • Analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy
  • Opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
  • Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych
  • Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
  • Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych
  • Opis celów i strategii eksportowej wraz z rekomendacją rozwoju działalności eksportowej
  • Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu krok po kroku

Zadzwoń. Podczas rozmowy omawiamy zarysowo potrzeby rozwoju firmy, indywidualne warunki współpracy.
Następni umawiamy termin spotkania celem określenia kierunków rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa.
Podczas spotkania określamy wstępnie zakres działań na które Państwa firma może pozyskać dofinansowanie ( targi zagraniczne, misje gospodarcze, uzyskanie certyfikatów, doradztwa prawnego, wydatków marketingowych, organizacji spotkań z partnerami zagranicznymi) Określamy warunki współpracy i podpisujemy umowę na przygotowanie planu rozwoju eksportu.
Rozpoczynamy prac nad przygotowaniem PRE.
Omawiamy i wspólnie analizujemy ustalenia w zakresie budżetu i harmonogramu ponoszenia wydatków.
Ostatni krok to zatwierdzenie Planu Rozwoju Eksportu przez klienta.
Następnie gotowy plan w wersji elektronicznej i papierowej opieczętowany i podpisany, finalnie zatwierdzamy i przygotowujemy do złożenia celem uzyskania dofinansowania.

Zamierzasz aplikować o wsparcie na promocję zagraniczną? Nie czekaj! Napisz bądź zadzwoń !


Postaramy się określić możliwości pozyskania wsparcia oraz ustalimy szczegóły współpracy