Programy regionalne

Dotacje na rozwój działalności eksportowej z regionalnych programów operacyjnych


Poza programami ogólnopolskimi takimi jak Go to brand, czy też Internacjonalizacja MŚP nastawionymi na wsparcie eksportu firm z Polski wschodniej, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą starać się o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych.

W poszczególnych województwach, firmy mogą aplikować w n/w działaniach dedykowanych na rozwój bądź zapoczątkowanie eksportu:


Łódzkie

Działanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Dofinansowanie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji, który obejmuje np.: -badania rynku,
-dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku,
-demonstrowanie technologii,
-przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji,
-otwieranie nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży zagranicznej,
-uczestnictwo w targach,
-dywersyfikację geograficzną i sektorową,
-strategię wejścia na rynki globalne.
Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 zł.

Małopolskie

Działanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Dofinansowanie na opracowanie oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez:
-przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:
-doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
-doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
-doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
-doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego,
-doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny,
-udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 50%.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000 zł.

Mazowieckie

Działanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Dofinansowanie na opracowanie oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych w MŚP, obejmujące:
-opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, lecz nie więcej niż 50 000 zł)
-kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej
-koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:
a) koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;
b) koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe.
-elementy uzupełniające (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu), tj.:
a) koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją;
b) wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;
c) koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu.
-wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowanych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowanych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych powyżej 500 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi do 50%

Warmińsko-Mazurskie

Działanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Dofinansowanie usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. -usługi doradczych, informacyjnych,
-organizacji udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych (usługi o wartości min. 20 000 zł).
Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 400 tys. zł.

Dolnośląskie

Działanie 1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP;
1.4.B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych
1.4.C. Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne.

Dofinansowanie na:
1.4.A. Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP
a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
-stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
-dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
-otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
-działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy;

1.4.B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
-otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
-dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
-tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

1.4.C. Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne.
Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:
-wizyty studyjne i misje zagraniczne;
-udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
-udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
-organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych;

Wielkopolskie

Działanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności na rynkach zagranicznych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego posiadających plan rozwoju eksportu

Dofinansowanie na:

Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700.000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 500 000, 00 PLN.
Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowanych projektu.

Lubelskie

Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy

Dofinansowanie na:

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.
Maksymalny poziom wsparcia:
-Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80%
Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Opolskie

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Dofinansowanie na:

wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
-wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
-promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 70%

Kujawsko-Pomorskie

1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich

Dofinansowanie na:

1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) obejmujące przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej.
3. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
4. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
6. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
7. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
8. Projekty grantowe zakładające uruchomienie wsparcia dla MŚP określonego w ramach typów projektów wskazanych w pkt 1 oraz 3-6.
1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich
1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
2. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
4. Projekty grantowe w zakresie typów projektów określonych w pkt 1-3.